NPV

Čistá současná hodnota

Technika využívaná při rozhodování o investičních nákladech. Čistá současná hodnota porovnává přírůstky a úbytky finančních toků. Kladná čistá současná hodnota indikuje hodnotnou investici. Viz také interní míra návratnosti, návratnost investice.


NPV

Net present value

A technique used to help make decisions about capital expenditure. It compares cash inflows with cash outflows. Positive net present value indicates that an investment is worthwhile.

Použito v metodice