Pomylsné zpoplatnění

Přístup k zpoplatnění služeb IT. Poplatky zákazníkům jsou vypočteny a zákazníci jsou o poplatku informováni, ale žádné peníze nejsou skutečně převedeny. Někdy se zavádějí teoretické poplatky, aby zákazníci byli vědomi nákladů, které jim vzniknou, nebo jako fáze při zavádění skutečného zpoplatnění.


Notional charging

An approach to charging for IT services. Charges to customers are calculated and customers are informed of the charge, but no money is actually transferred. Notional charging is sometimes introduced to ensure that customers are aware of the costs they incur, or as a stage during the introduction of real charging.

Použito v metodice