Portfolio projektů

Databáze nebo strukturovaný dokument používaný k řízení projektů po celou dobu jejich životního cyklu. Portfolio projektů se používá k koordinaci projektů a k zajištění toho, aby jejich cíle splnily ekonomicky a včas.

Ve větších organizacích je portfolio projektů obvykle definováno a udržováno kanceláří pro řízení projektů. Portfolio projektů je důležité pro správu portfolia služeb, protože nové služby a významné změny jsou obvykle řízeny jako projekty.


Project portfolio

A database or structured document used to manage projects throughout their lifecycle. The project portfolio is used to coordinate projects and ensure that they meet their objectives in a cost-effective and timely manner.

In larger organizations, the project portfolio is typically defined and maintained by a project management office. The project portfolio is important to service portfolio management as new services and significant changes are normally managed as projects.

Použito v metodice