Porucha

Ztráta schopnosti pracovat podle specifikací nebo dodávání požadovaného výkonu. Termín může být použit při odkazování na služby, procesy, činnosti, konfigurační položky atd. Porucha často způsobuje incident.


Failure

Loss of ability to operate to specification, or to deliver the required output. The term may be used when referring to IT services, processes, activities, configuration items etc. A failure often causes an incident.

Použito v metodice