Použít případ

Technika používaná k definování požadované funkčnosti a cílů a k návrhu testů. Případy použití definují realistické scénáře, které popisují interakce mezi uživateli a službou IT nebo jiným systémem.


Use case

A technique used to define required functionality and objectives, and to design tests. Use cases define realistic scenarios that describe interactions between users and an IT service or other system.

Použito v metodice