Práva

Nároky nebo oprávnění udělené uživateli nebo roli - například právo upravit konkrétní údaje nebo povolit změnu.


Rights

Entitlements, or permissions, granted to a user or role – for example, the right to modify particular data, or to authorize a change.

Použito v metodice