Pravidla bezpečnosti

Politika zabezpečení informací je soubor zásad vydaných organizací, která zajistí, aby všichni uživatelé informačních technologií v doméně organizace nebo jejích sítí dodržovali pravidla a pokyny týkající se bezpečnosti informací uložených digitálně v jakémkoli bodě sítě nebo v rámci organizační hranice autority


Security policy

Information security policy is a set of policies issued by an organization to ensure that all information technology users within the domain of the organization or its networks comply with rules and guidelines related to the security of the information stored digitally at any point in the network or within the organization's boundaries of authority.

Použito v metodice