Proces

Strukturovaný soubor činností určených k dosažení konkrétního cíle. Proces přijímá jeden nebo více definovaných vstupů a změní je na definované výstupy. Může zahrnovat jakoukoli roli, odpovědnosti, nástroje a ovládací prvky potřebné pro spolehlivé dodání výstupů. Proces může definovat zásady, normy, pokyny, činnosti a pracovní instrukce, pokud jsou potřebné.


Process

A structured set of activities designed to accomplish a specific objective. A process takes one or more defined inputs and turns them into defined outputs. It may include any of the roles, responsibilities, tools and management controls required to reliably deliver the outputs. A process may define policies, standards, guidelines, activities and work instructions if they are needed.

Použito v metodice