Provoz služby

Provoz služby koordinuje a provádí činnosti a procesy potřebné pro poskytování a správu služeb na dohodnutých úrovních pro firemní uživatele a zákazníky. Provoz služby také řídí technologii, která slouží k poskytování a podpoře služeb.

Provoz služby zahrnuje následující procesy: správa událostí, správa incidentů, splnění požadavků, správa problémů a řízení přístupu. Provoz služby zahrnuje také následující funkce: servisní středisko, technický management, řízení IT provozu a správa aplikací. Přestože jsou tyto procesy a funkce spojené s provozem služby, většina procesů a funkcí má aktivity, které se odehrávají v několika fázích životního cyklu služby.


Service operation

Service operation coordinates and carries out the activities and processes required to deliver and manage services at agreed levels to business users and customers. Service operation also manages the technology that is used to deliver and support services.

Service operation includes the following processes: event management, incident management, request fulfilment, problem management, and access management. Service operation also includes the following functions: service desk, technical management, IT operations management, and application management. Although these processes and functions are associated with service operation, most processes and functions have activities that take place across multiple stages of the service lifecycle.

Použito v metodice