Režie

Nepřímé náklady jsou náklady, které nejsou přímo zodpovědné za nákladový objekt (např. Konkrétní projekt, zařízení, funkci nebo produkt). Nepřímé náklady mohou být buď fixní nebo variabilní. Ale některé režijní náklady mohou být přímo přiřazeny projektu a jsou to přímé náklady. Existují dva typy nepřímých nákladů.


Overhead

Indirect costs are costs that are not directly accountable to a cost object (such as a particular project, facility, function or product). Indirect costs may be either fixed or variable. But some overhead costs can be directly attributed to a project and are direct costs. There are two types of indirect costs.

Použito v metodice