Řízení provozu

Provozní kontrola je pravomoc provádět tyto funkce velení nad podřízenými silami zahrnujícími organizaci a zaměstnávání povelů a sil, zadávání úkolů, určení cílů a poskytování autoritativního směru nezbytného k uskutečnění mise.


Operations control

Operational control is the authority to perform those functions of command over subordinate forces involving organizing and employing commands and forces, assigning tasks, designating objectives, and giving authoritative direction necessary to accomplish the mission.

Použito v metodice