Riziko

Možná událost, která by mohla způsobit škody nebo ztráty nebo ovlivnit schopnost dosažení cílů. Riziko je měřeno pravděpodobností ohrožení, zranitelností majetku vůči této hrozbě a dopadem, které by nastal, kdyby k němu došlo. Riziko může být také definováno jako nejistota výsledku a může být použito v kontextu měření pravděpodobnosti pozitivních výsledků i negativních výsledků.


Risk

A possible event that could cause harm or loss, or affect the ability to achieve objectives. A risk is measured by the probability of a threat, the vulnerability of the asset to that threat, and the impact it would have if it occurred. Risk can also be defined as uncertainty of outcome, and can be used in the context of measuring the probability of positive outcomes as well as negative outcomes.

Použito v metodice