Rozsah

Hranice nebo rozsah, v jakém se proces, postup, certifikace, smlouva apod. Například rozsah správy změn může zahrnovat všechny živé IT služby a související konfigurační položky; rozsah osvědčení ISO / IEC 20000 může zahrnovat všechny služby IT poskytované z pojmenovaného datového centra.


Scope

The boundary or extent to which a process, procedure, certification, contract etc. applies. For example, the scope of change management may include all live IT services and related configuration items; the scope of an ISO/IEC 20000 certificate may include all IT services delivered out of a named data centre.

Použito v metodice