Servisní stůl

Jediný bod kontaktu mezi poskytovatelem služeb a uživateli. Typický servisní stůl řídí události a požadavky na služby a také zajišťuje komunikaci s uživateli.


Service desk

The single point of contact between the service provider and the users. A typical service desk manages incidents and service requests, and also handles communication with the users.

Použito v metodice