Spolehlivost

Schopnost třetího dodavatele splnit podmínky smlouvy. Tato smlouva bude obsahovat dohodnuté úrovně spolehlivosti, udržovatelnosti a dostupnosti konfigurační položky.


Serviceability

The ability of a third-party supplier to meet the terms of its contract. This contract will include agreed levels of reliability, maintainability and availability for a configuration item.

Použito v metodice