Standardní změna

Předem schválená změna, která je poměrně nízká, je poměrně běžné a řídí se procedurami nebo pracovními pokyny - například obnovením hesla nebo poskytnutím standardního vybavení novému zaměstnance. Žádosti o změnu se nevyžadují k provedení standardní změny a jsou zaznamenávány a sledovány pomocí jiného mechanismu, například požadavku na službu.


Standard change

A pre-authorized change that is low risk, relatively common and follows a procedure or work instruction – for example, a password reset or provision of standard equipment to a new employee. Requests for change are not required to implement a standard change, and they are logged and tracked using a different mechanism, such as a service request.

Použito v metodice