Transakce

Diskrétní funkce prováděná službou IT - například převod peněz z jednoho bankovního účtu na jiný. Jediná transakce může zahrnovat četné dodatky, odstranění a modifikace dat. Všechny z nich jsou úspěšně dokončeny nebo se žádný z nich nevykonává.


Transaction

A discrete function performed by an IT service – for example, transferring money from one bank account to another. A single transaction may involve numerous additions, deletions and modifications of data. Either all of these are completed successfully or none of them is carried out.

Použito v metodice