Utilita

Funkce nabízená produktem nebo službou pro splnění určité potřeby. Utility lze shrnout jako "to, co služba dělá" a může být použito k určení, zda služba je schopna splnit požadované výsledky nebo je "účelná". Obchodní hodnota IT služby je vytvořena kombinací utility a záruky.


Utility

The functionality offered by a product or service to meet a particular need. Utility can be summarized as ‘what the service does’, and can be used to determine whether a service is able to meet its required outcomes, or is ‘fit for purpose’. The business value of an IT service is created by the combination of utility and warranty.

Použito v metodice