Výstraha

Upozornění, že byla dosažena prahová hodnota, došlo k změně nebo došlo k selhání. Výstrahy jsou často vytvářeny a spravovány nástroji pro správu systému a řízeny procesem řízení událostí.


Alert

A notification that a threshold has been reached, something has changed, or a failure has occurred. Alerts are often created and managed by system management tools and are managed by the event management process.

Použito v metodice