Záruka

Zajištění, že produkt nebo služba splní dohodnuté požadavky. Může se jednat o formální dohodu, jako je dohoda o úrovni služeb nebo smlouva, nebo to může být marketingová zpráva nebo image značky. Záruka se týká schopnosti služby být k dispozici v případě potřeby, poskytnout požadovanou kapacitu a poskytnout požadovanou spolehlivost z hlediska kontinuity a bezpečnosti.

Záruka lze shrnout jako "způsob, jakým je služba doručena" a lze ji použít k určení, zda je služba "vhodná k použití". Obchodní hodnota IT služby je vytvořena kombinací utility a záruky.


Warranty

Assurance that a product or service will meet agreed requirements. This may be a formal agreement such as a service level agreement or contract, or it may be a marketing message or brand image.

Warranty refers to the ability of a service to be available when needed, to provide the required capacity, and to provide the required reliability in terms of continuity and security. Warranty can be summarized as ‘how the service is delivered’, and can be used to determine whether a service is ‘fit for use’. The business value of an IT service is created by the combination of utility and warranty.

Použito v metodice