Životní cyklus

Životní cyklus je řada změn, které se věci nebo funkční aktivity změní nebo roste od počátku života, výroby nebo systému až do smrti, včetně reprodukce. Životní cyklus projektu znamená od začátku projektu až po závěrečné činnosti, které spočívají v zahájení, plánování, provádění, sledování, kontrole a uzavírání.


Lifecycle

A Lifecycle (or Life Cycle) is a series of changes that a thing or functional activity changes or grows through from the beginning of the life, production or system until death including reproduction. A Project Life Cycle means from the beginning of the project to the close-out activities that consists of initiation, planning, execution, monitoring and controlling, and close-out.

Použito v metodice