Zranitelnost

Slabost, která by mohla být zneužita hrozbou - například otevřený port firewallu, heslo, které se nikdy nezměnilo, nebo hořlavý koberec. Chybějící kontrola je také považována za zranitelnost.


Vulnerability

A weakness that could be exploited by a threat – for example, an open firewall port, a password that is never changed, or a flammable carpet. A missing control is also considered to be a vulnerability.

Použito v metodice