Nezbytná přidaná hodnota

Činnosti, které z pohledu zákazníka nepřinášejí žádnou hodnotu, ale jsou potřebné pro provozování firmy. To by mohlo zahrnovat právní a regulační požadavky, jakož i určité interní obchodní procesy, které by ohrozily podnik, pokud by byly vyloučeny v dnešním prostředí.


Necessary non-value- added

Activities that add no value from the customer’s perspective but are required in order to operate the business. This could include legal and regulatory requirements as well as certain internal business processes which would put the business at risk if eliminated in today’s environment.

Použito v metodice