CoE

Centrum excelence

Koordinační funkce, která zajišťuje, že iniciativy ke změně jsou prováděny konzistentně a dobře, a to prostřednictvím standardních procesů a kvalifikovaných pracovníků.

Může poskytovat standardy, konzistenci metod a procesů, řízení znalostí, ujištění a školení. Může také poskytovat strategický dohled, kontrolu a výzvu v rámci celé řady programů a projektů organizace.

Může to být funkce v širším rozsahu portfolia. Tato funkce je ústředním bodem pro řízení implementace zlepšení, které zvyšují schopnost a kapacitu organizace při poskytování programů a projektů.


CoE

Centre of excellence

A coordinating function ensuring that change initiatives are delivered consistently and well, through standard processes and competent staff.

It may provide standards, consistency of methods and processes, knowledge management, assurance and training. It may also provide strategic oversight, scrutiny and challenge across an organization's portfolio of programmes and projects.

It may be a function within the wider scope of a portfolio office. This function provides a focal point for driving the implementation of improvements to increase the organization's capability and capacity in programme and project delivery.

Použito v metodice