Míra návratnosti

Cílová míra návratnosti stanovená organizací, kterou musí potenciální investice dosáhnout, aby mohla být financována. Používá se také jako diskontní sazba pro převedení budoucích peněžních toků na čistou současnou hodnotu.


Hurdle rate of return

The target rate of return set by an organization, which potential investments need to achieve in order to be considered for funding. Also used as the discount rate to convert future cash flows into the net present value.

Použito v metodice