Principy portfolia

Zásady správy portfolia představují základy, na kterých je vybudována efektivní správa portfolia - poskytnutím organizační kultury a prostředí, v němž mohou fungovat definice portfolia a postupy poskytování.

Jedná se o závazky vyššího managementu, s organizační strategií, s organizačním řídícím rámcem, portfoliový úřad, a energickou kulturou změn.

Jedná se o obecné zásady - způsob, jakým jsou uplatňovány, by měl být přizpůsoben organizačním podmínkám, pokud je zachováno základní zdůvodnění.


Portfolio principles

The portfolio management principles represent the foundations upon which effective portfolio management is built — by providing the organizational culture and environment in which the portfolio definition and delivery practices can operate effectively.

They are senior management commitment; alignment with organizational strategy; alignment with the organizational governance framework; a portfolio office; and an energized change culture.

These are generic principles — the way in which they are applied should be tailored to suit the organizational circumstances so long as the underlying rationale is maintained.

Použito v metodice