Prognóza referenční třídy

Technika, při níž jsou odhady trvání, nákladů a přínosů iniciativy odvozeny od toho, co se skutečně stalo v referenční třídě podobných projektů.

Alternativně mohou být odhady sestavovány tradičním způsobem a poté upraveny o procentní podíly založené na minulých výsledcích - to je přístup používaný v ústřední vládě Spojeného království, kde je v zelené knize HMT zahrnuto standardní nastavení optimismu.


Reference class forecasting

A technique where forecasts of an initiative's duration, costs and benefits are derived from what actually occurred in a reference class of similar projects.

Alternatively, estimates can be built up in the traditional manner and then adjusted by set percentages based on past performance — this is the approach used in the UK central government where a standard set of optimism bias adjustments are included in the HMT Green Book.

Použito v metodice