Správa výjimkou

Technika, při které odchylky od plánu, které přesahují předem nastavený kontrolní limit, jsou eskalovány pro akci - například, kdy výdaje přesahují rozpočet o 10%.


Management by exception

A technique by which variances from plan that exceed a pre-set control limit are escalated for action — for example, where spends exceed budget by 10%.

Použito v metodice