Strategie

Přístup nebo linie, které je třeba přijmout, určené k dosažení dlouhodobého cíle. Strategie mohou existovat na různých úrovních v organizaci - ve Správě úspěšných programů existují firemní strategie pro dosažení cílů, které povedou ke vzniku programů. Programy pak rozvíjejí strategie shodné s těmito podnikovými cíli proti konkrétním oblastem poskytování.


Strategy

The approach or line to take, designed to achieve a long-term aim. Strategies can exist at different levels in an organization — in Managing Successful Programmes there are corporate strategies for achieving objectives that will give rise to programmes. Programmes then develop strategies aligned with these corporate objectives against particular delivery areas.

Použito v metodice