Ujištění

Všechna systematická opatření nezbytná k zajištění důvěryhodnosti, že cíl (systém, proces, organizace, program, projekt, výsledek, přínos, schopnost, výstup produktu, dodávka) je přiměřený. Vhodnost může být definována subjektivně nebo objektivně za různých okolností. Důsledkem je, že ujištění bude mít stupeň nezávislosti od toho, co je zajištěno.


Assurance

All the systematic actions necessary to provide confidence that the target (system, process, organization, programme, project, outcome, benefit, capability, product output, deliverable) is appropriate. Appropriateness might be defined subjectively or objectively in different circumstances. The implication is that assurance will have a level of independence from that which is being assured.

Použito v metodice