Gated review

Strukturovaná kontrola projektu, programu nebo portfolia v rámci formálních mechanismů správy věcí veřejných uskutečňovaných v klíčových rozhodovacích bodech v životním cyklu, aby bylo zajištěno, že rozhodnutí o investicích podle dohodnutého obchodního případu zůstane platné.


Gated review

A structured review of a project, programme or portfolio as part of formal governance arrangements carried out at key decision points in the lifecycle to ensure that the decision to invest as per the agreed business case remains valid.

Použito v metodice