Kvalita

Míra, do jaké vlastnosti a přirozené nebo přiřazené vlastnosti produktu, osoby, procesu, služby a nebo systému nesou svou schopnost prokázat, že splňuje očekávání nebo stanovené potřeby, požadavky nebo specifikace.


Quality

The degree to which the features and inherent or assigned characteristics of a product, person, process, service and/or system bear on its ability to show that it meets expectations or stated needs, requirements or specification.

Použito v metodice