Odpovědný

Používá se k popisu osoby, která má pravomoc a od níž se očekává úkol nebo činnost, odpovědnost může být delegována.


Responsible

Used to describe the individual who has the authority and is expected to deliver a task or activity, responsibility can be delegated.

Použito v metodice