Hrozba

Stav nebo aktivita, která může způsobit záměrnou nebo náhodnou ztrátu, změnu, odhalení, nepřístupnost nebo jiné postižení informací nebo zdrojů jejich zpracování ke škodě organizace.


Threat

A state or activity that may cause intentional or accidental loss, alteration, disclosure, inaccessibility or other disability of information or sources of processing to the detriment of the organization.

Použito v metodice