Kontrola síťové bezpečnosti

Proces, kterým jsou systémy subjektu na dálku kontrolovány se zaměřením na slabé stránky pomocí manuálních nebo automatizovaných nástrojů. Bezpečnostní kontroly zahrnující kontrolu interních i externích systémů a hlášení služeb dostupných síti. Kontroly mohou identifikovat citlivá místa operačních systémů, služeb a zařízení, která by mohli využít jednotlivci se závadnými záměry.


Network security check

The process by which remote body systems are controlled by focusing on weaknesses using manual or automated tools. Security controls including checking internal and external systems and reporting services available to the network. Controls can identify sensitive sites of operating systems, services, and devices that could be used by individuals with malicious intents.

Použito v metodice