Počítačové, forenzní pátrání

Jde o zabezpečení informací, jedná se zde o aplikaci investigativních nástrojů a analytických technik na shromažďování důkazů z počítačových zdrojů za účelem stanovení příčiny ohrožení dat.


Search

This is information security, the use of investigative tools and analytical techniques to collect evidence from computer sources to determine the cause of the data threat.

Použito v metodice