Prostředí dat držitele karty

Oblast sítě počítačového systému, která vlastní data držitele karty nebo citlivá autentizační data, a systémy a segmenty, které přímo podporují zpracování, ukládání nebo přenos držitele karty.

Přiměřená segmentace sítě, která izoluje systémy, jež ukládají, zpracovávají nebo přenášejí data držitele karty od ostatních, může redukovat rozsah prostředí dat držitele karty a tím i rozsah hodnocení PCI DSS.


Cardholder card environment

The area of a computer system that owns cardholder data or sensitive authentication data, and systems and segments that directly support processing, storing or transmitting the cardholder.

A reasonable network segmentation that isolates systems that store, process, or transmit cardholder data from others can reduce the range of cardholder card environment and thus the range of PCI DSS ratings.

Použito v metodice