Vstupní filtrace

Metoda filtrování příchozích dat vstupujících do interní sítě přes router tak, aby byly přicházející pakety ověřeny a aby bylo stanoveno, zda skutečně pocházejí ze sítí, k nimž se hlásí.


Inlet filtration

The method of filtering incoming data entering the internal network over the router so that incoming packets are authenticated and determines whether they actually come from the networks they are reporting.

Použito v metodice