Analýza stromu rozhodnutí

Rozhodovací strom je schéma, které popisuje zvažované rozhodnutí a důsledky výběru jedné nebo druhé z dostupných alternativ. Používá se, když některé budoucí scénáře nebo výsledky akce jsou nejisté.

Obsahuje pravděpodobnosti a náklady nebo odměny každé logické cesty událostí a budoucích rozhodnutí a používá očekávanou analýzu peněžní hodnoty, která pomůže organizaci identifikovat relativní hodnoty alternativních akcí. Viz také očekávaná analýza peněžní hodnoty.


Decision Tree Analysis

The decision tree is a diagram that describes a decision under consideration and the implications of choosing one or another of the available alternatives. It is used when some future scenarios or outcomes of actions are uncertain.

It incorporates probabilities and the costs or rewards of each logical path of events and future decisions, and uses expected monetary value analysis to help the organization identify the relative values of alternate actions. See also expected monetary value analysis.

Použito v metodice