Analýza trendů

Analytická technika, která využívá matematické modely pro prognózu budoucích výsledků na základě historických výsledků. Jedná se o metodu určení odchylky od výchozí hodnoty parametru rozpočtu, nákladů, harmonogramu nebo rozsahu, a to použitím předchozích údajů o průběhu vykazovaného období a projekce toho, jaká by mohla být odchylka parametru od výchozího stavu v nějakém budoucím bodě projektu, pokud není jsou provedeny změny při provádění projektu.


Trend Analysis

An analytical technique that uses mathematical models to forecast future outcomes based on historical results. It is a method of determining the variance from a baseline of a budget, cost, schedule, or scope parameter by using prior progress reporting periods’ data and projecting how much that parameter’s variance from baseline might be at some future point in the project if no changes are made in executing the project.

Použito v metodice