Baseline

Při řízení projektů je základní stav známým stavem, kterým se měří nebo srovnává něco.


Baseline

In project management, a baseline is a known state by which something is measured or compared.

Použito v metodice