CAP

Plán řízení účtu

Plán pro veškerou práci a úsilí, které má být provedeno na kontrolním účtu. Každá SZP má definitivní prohlášení o práci, rozvrhu a časově rozloženého rozpočtu. Dříve nazvaný plán nákladů.


CAP

Control Account Plan

A plan for all the work and effort to be performed in a control account. Each CAP has a definitive statement of work, schedule, and time-phased budget. Previously called a Cost Account Plan.

Použito v metodice