CPF

Poplatek za cenu plus

Typ smlouvy s návrhem na úhradu nákladů, kdy kupující hradí prodejci za přípustné náklady prodejce za provedení smluvní práce a prodávající také obdrží poplatek vypočtený jako dohodnuté procentní podíl nákladů. Poplatek se liší podle skutečných nákladů.


CPF

Cost-Plus-Fee

A type of cost reimbursable contract where the buyer reimburses the seller for seller’s allowable costs for performing the contract work and seller also receives a fee calculated as an agreed upon percentage of the costs. The fee varies with the actual cost.

Použito v metodice