Delphi Technika

Technika shromažďování informací používaná jako způsob, jak dosáhnout konsenzu odborníků na téma. Odborníci na toto téma se anonymně účastní této techniky. Facilitátor používá dotazník k získání nápadů o důležitých bodech projektu souvisejících s daným tématem.

Odpovědi jsou shrnuty a poté jsou recirkulovány odborníkům pro další poznámky. V několika kolách tohoto procesu lze dosáhnout konsensu. Technika Delphi pomáhá snížit zkreslení v datech a vede k tomu, že každá osoba nemá nadměrný vliv na výsledek.


Delphi Technique

An information gathering technique used as a way to reach a consensus of experts on a subject. Experts on the subject participate in this technique anonymously. A facilitator uses a questionnaire to solicit ideas about the important project points related to the subject.

The responses are summarized and are then recirculated to the experts for further comment. Consensus may be reached in a few rounds of this process. The Delphi technique helps reduce bias in the data and keeps any one person from having undue influence on the outcome.

Použito v metodice