Diskrétní úsilí

Pracovní úsilí, které je přímo identifikovatelné pro dokončení konkrétních strukturních komponent rozložení práce a výstupů a které lze přímo naplánovat a měřit. Kontrast s rozděleným úsilím.


Discrete Effort

Work effort that is directly identifiable to the completion of specific work breakdown structure components and deliverables, and that can be directly planned and measured. Contrast with apportioned effort.

Použito v metodice