Doručitelný

Jakýkoli jedinečný a ověřitelný produkt, výsledek nebo schopnost provádět službu, která musí být vytvořena k dokončení procesu, fáze nebo projektu. Často se používá více úzce s ohledem na externí dodávku, což je dodávka, která podléhá schválení ze strany zadavatele nebo zákazníka projektu.


Deliverable

Any unique and verifiable product, result, or capability to perform a service that must be produced to complete a process, phase, or project. Often used more narrowly in reference to an external deliverable, which is a deliverable that is subject to approval by the project sponsor or customer. See also product, service, and result.

Použito v metodice