Dummy Aktivita

Naplánovaná aktivita s nulovou dobou trvání slouží k zobrazení logického vztahu v metodě šipkového diagramu. Falešné aktivity se používají, jestliže logické vztahy nemohou být zcela nebo správně popsány pomocí plánovaných aktivních šipek. Dummy jsou obecně znázorněny graficky jako přerušovaná čára vedená šipkou.


Dummy Activity

A schedule activity of zero duration used to show a logical relationship in the arrow diagramming method. Dummy activities are used when logical relationships cannot be completely or correctly described with schedule activity arrows. Dummy activities are generally shown graphically as a dashed line headed by an arrow.

Použito v metodice