FMEA

Analýza selhání a analýza efektů

Analytický postup, při kterém se analyzuje každý možný režim selhání v každé složce výrobku, aby se zjistil jeho vliv na spolehlivost této složky a samotný nebo v kombinaci s jinými možnými způsoby selhání na spolehlivost výrobku nebo systému a na požadovanou funkci komponentu, nebo zkoumání výrobku (v systému a / nebo nižších úrovních) pro všechny způsoby, které mohou selhat.

Pro každou případnou poruchu se odhaduje její vliv na celkový systém a jeho dopad. Kromě toho se provádí přezkum opatření plánovaných s cílem minimalizovat pravděpodobnost selhání a minimalizovat jeho účinky.


FMEA

Failure Mode and Effect Analysis

An analytical procedure in which each potential failure mode in every component of a product is analyzed to determine its effect on the reliability of that component and, by itself or in combination with other possible failure modes, on the reliability of the product or system and on the required function of the component; or the examination of a product (at the system and/or lower levels) for all ways that a failure may occur.

For each potential failure, an estimate is made of its effect on the total system and of its impact. In addition, a review is undertaken of the action planned to minimize the probability of failure and to minimize its effects.

Použito v metodice