Hlas zákazníka

Technika plánování, která slouží k poskytování produktů, služeb a výsledků, které skutečně odrážejí požadavky zákazníků tak, že tyto požadavky zákazníků překládají do příslušných technických požadavků pro každou fázi vývoje projektových produktů.


Voice of the Customer

A planning technique used to provide products, services, and results that truly reflect customer requirements by translating those customer requirements into the appropriate technical requirements for each phase of project product development.

Použito v metodice