Identifikátor aktivity

Krátká jedinečná číselná nebo textová identifikace přiřazená každé aktivitě rozvržení, aby se odlišila projektová aktivita od ostatních aktivit. Typicky jedinečný v rámci jednoho síťového diagramu projektu.


Activity Identifier

A short unique numeric or text identification assigned to each schedule activity to differentiate that project activity from other activities. Typically unique within any one project schedule network diagram.

Použito v metodice